Jesteś w: Strona główna » Polityka prywatnościPolityka prywatności

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób przetwarzania udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych, zasady ich zabezpieczania oraz określenie przysługujących Pani/Panu praw w tym zakresie.

Administratorem danych osobowych jest: „Polplast” Spółka Cywilna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Batorego 32, reprezentowana przez Katarzynę Zych, Piotra Zycha.

Informacje na temat Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan uzyskać w siedzibie firmy pod wskazanym wyżej adresem.

Pani/Pana dane są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami prawa.

Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień polityki prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Administrator będzie informował w sposób widoczny i zrozumiały. Należy każdorazowo sprawdzić treść polityki prywatności przed skorzystaniem z oferty, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą wersją.

 

Określenie celu oraz zakresu i sposobu zbierania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji umowy, przedstawienia ofert, świadczenia usług, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, obsługi promocji, obsługi programów partnerskich. Pani/Pana dane osobowe uzyskane przy składaniu zamówienia są wykorzystywane w następujących celach: realizacji zamówienia, wykonania ciążących obowiązków prawnych (wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych), udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami oraz marketing bezpośredni własnych produktów i usług, za pośrednictwem poczty e-mail, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Administrator pozyskuje takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania (miasto, ulica, lokal), NIP (dla osób prowadzących działalność gospodarczą), stanowisko.

W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Podstawa przetwarzania danych

Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Pani/Pana żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

Ciążący na Administratorze obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

Zgoda wyrażona przez Panią/Pana (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Pani/Pana żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 

Okres przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane tylko przez okres, na który pozwalają przepisy prawa, a więc do momentu:

Gdy przestanie ciążyć na Administratorze obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania Pani/Pana danych,

Gdy ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Strony,

cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,

zostanie przyjęty przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Uprawnienia

Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

- dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);

- sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);

- usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);

- ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);

- prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@polplast.pl

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z przepisami prawa:

-podmiotowi realizującemu dostawę towarów,

-dostawcy płatności,

-podmiotowi prowadzącemu biuro księgowe,

-podmiotowi zajmującemu się usługami IT,

-odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

 

Pliki cookies

 

Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu poprawnego działania strony internetowej polplast.pl, a w szczególności dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z ww. strony internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić dostosowaną do jego potrzeb. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli Pani/Pan nie zgadza się na zapisywanie tych plików na Pani/Pana urządzeniu, należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili może Pani/Pan:

-usunąć pliki cookies

-blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

Należy jednak zastrzec, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony polplast.pl

Administrator usługi wykorzystuje także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

 
POLPLAST Spółka Cywilna Katarzyna Zych, Piotr Zych
43-300 Bielsko - Biała, ul. Batorego 32
NIP : 5472152671
Wykonanie: Invidia.pl